Gửi yêu cầu ứng dụng
Tiếng Việt

Chọn ngôn ngữ của bạn

Tính giai thừa

Cho n là một số tự nhiên dương, “n giai thừa”, ký hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên:

n! = 1x2x3x…x n

Ví dụ: 4! = 1.2.3.4 = 24

Đặc biệt, với n = 0, người ta quy ước 0! = 1.

Giai thừa của N chính là số các hoán vị của một tập hợp có N phần tử.