Gửi yêu cầu ứng dụng
Tiếng Việt

Chọn ngôn ngữ của bạn

Tính phần trăm (%)

Tính phần trăm nhanh chóng và dễ dàng với tiện ích tại Quick-Tools.org. Tính x% của số a, x là bao nhiêu % của a, % tăng / giảm giá, giá gốc ban đầu sau khi giảm giá, và hơn thế nữa.

1. Tính x% của a:
%
của
=
2. Tính x là bao nhiêu % của a:
là bao nhiêu %
của
=
%
3. Tính phần trăm giảm giá/tăng giá:
%
của
=
4. Số x là y% của z. z là?
Số
%
của số
5. Tính phần trăm của giá trị thay đổi
=
%
6. Tính giá gốc của sản phẩm sau khi giảm giá
%
=