Gửi yêu cầu ứng dụng
Tiếng Việt

Chọn ngôn ngữ của bạn

Tính căn

Tiện ích tính căn giúp bạn tính căn bậc bất kỳ của một số. Nhập số cần tính căn, sau đó chọn bậc căn và nhấp Tính. Kết quả sẽ được hiển thị ngay lập tức.