Gửi yêu cầu ứng dụng
Tiếng Việt

Chọn ngôn ngữ của bạn

Tính chỉnh hợp chập

Tính chỉnh hợp chập là cách chọn k phần tử từ n phần tử có phân biệt thứ tự, trái với tổ hợp là không phân biệt thứ tự. Tính nhanh và chính xác với Quick-Tools.org.

Để tính chập k của n phần tử, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Pnk=n!(n−k)!